Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie obecného zastupiteľstva

Mgr. Jozef Brhlík - starosta obce


Miloš Rapčan - poslanec obecného zastupiteľstva, komisia finančno-stavebná a správy obecného majetku
 

Margita Barancová - poslanec obecného zastupiteľstva, kultúrna komisia
 

Ján Paraj - poslanec obecného zastupiteľstva, komisia športová
 

Milan Renčo - poslanec obecného zastupiteľstva, komisia verejného poriadku a životného prostredia

 

Ing. Jozef Repiský - poslanec obecného zastupiteľstva

 


 

Pozvánka na zasadanie 28.5.2018

OBECNÝ ÚRAD Hronská Dúbrava

Dňa : 14. 05. 2018

 

 

 

Oznámenie -  pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 

 

 

O Z - z v o l á v a m   r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať

dňa 28. 05. 2018 t. j. v pondelok o 18.00 hod.

 

 

v zasadačke Obecného úradu v Hronskej Dúbrave s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Vyhodnotenie uznesenia

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2017 a účtovnej závierky

5. Schválenie účtovnej závierky k 31.03.2018

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. l/2018 – úpravu rozpočtu na rok 2018

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava

na II. polrok 2018

9. Schválenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

10. Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie

11. Ostatné služobné náležitosti

12. Rôzne

13. Návrh uznesenia, záver

 

 

                                                                                                                   Mgr. Jozef Brhlík

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

Aktuálny rok 2018Úvodná stránka