Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 02.09.2019Vytlačiť
 


UZNESENIE číslo 3/2019
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave,

konaného dňa : 02.09.2019 o 17,00 hod.
 

Č.uzn.  Text

3.I.I.       Berie na vedomie


3.I.1       Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
3.I.2       Oboznámenie sa s kultúrnymi akciami obce Hronská Dúbrava - "Úcta k starším" - v rámci
členskej schôdze Klubu dôchodcov a "Silvestrovská zábava spojená s ohňostrojom"
3.I.3       Pripomienky a námety vyplývajúce z diskusie občanov : Ing. Jaromíra Rusku a p. Antona Magulu, týkajúcich sa výberového konania na hlavného kontrolóra obce, opravy záchytnej nádrže studničky v časti Púšnik a riešenia vytekajúceho odpadu zo septíkov a žúmp v obci

                                                                                             Hlasovanie : za 4, proti 0 poslancov
 

3.II.II.    Schvaľuje


3.II.1     Program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hronská Dúbrava
3.II.2     Zapisovateľ : p. Ján Paraj, návrhovú komisiu : p. Dominik Uhliarik a p. Patrik Baranec,
overovateľ : p. Margita Barancová
3.II.3     Výročnú správu obce Hronská Dúbrava za rok 2018.
3.II.4     Účtovnú závierku obce Hronská Dúbrava k 30.06.2019.
3.II.5     Rozpočtové opatrenie obce Hronská Dúbrava č. 1/2019 - úpravu rozpočtu na rok 2019.
3.II.6     Predaj obecného pozemku a to parcely KN-E 407/2 a 408 nachádzajúce sa v katastrálnom území Hronská Dúbrava, vedené na LV č. 276, z ktorých vzniknú geometrickým plánom nové parcely KN-C 264/15, KN-C 265/18, KN-C 265/19 a KN-C 500/4 v celkovej výmere 96 m2 a to pre žiadateľa
p. Jaroslava Baláža , bytom Ul. M.R.Štefánika 2526/39, 960 01 Zvolen
3.II.7    Zateplenie bočnej steny Materskej školy v obci Hronská Dúbrava od pieskoviska v celkovej sume 10.000,-Eur (Dotácia z MF SR 9.000,-Eur a spolufinancovanie 1.000,-Eur )
3.II.8     Výstavbu altánku pri futbalových šatniach v obci Hronská Dúbrava v celkovej sume 3.000 Eur
( Dotácia z VÚC Banská Bystrica 2.000,-Eur a spolufinancovanie 1.000,-Eur )
3.II.9     Rekonštrukciu katafalku-chladiaceho zariadenia v dome smútku v sume 1.650,-Eur
3.II.10   Nákup novej plastovej zbernej nádoby čiernej farby 1100 l do domu smútku v sume 239,40 Eur
3.II.11   VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronská Dúbrava

                                                                                          Hlasovanie : za 4, proti 0 poslancov
 

3.III.III.  Doporučuje


3.III.1    Doporučuje riešiť prípravu výberového konania na hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
3.III.2    Doporučuje pripraviť kultúrne podujatia - "Úcta k starším" - v rámci členskej schôdze klubu dôchodcov a "Silvestrovskú zábavu spojenú s ohňostrojom"

                                                                                         Hlasovanie : za 4, proti 0 poslancov

Spracoval : p. Paraj Ján
Návrhová komisia: p. Baranec Patrik
Overovateľ: p. Margita Barancová


V Hronskej Dúbrave, dňa 02.09.2019


                                                                                      Starosta obce : ...................................
                                                                                                                   Mgr. Jozef Brhlík
 
 
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár


1774158

Úvodná stránka