Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 03.06.2019Vytlačiť
 

UZNESENIE číslo 2/2019
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave,

konaného dňa : 03.06.2019 o 17,00 hod.

 

Č.uzn.Text


2.I.I.    Berie na vedomie


2.I.1   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Hronská Dúbrava za rok 2018
2.I.2   Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
2.I.3   Pripomienky a námety vyplývajúce z diskusie občanov : Ing. Jozefa Kubuša a spol. - OZ Dúbrava, týkajúcich sa riešenia vývozu odpadu v Hornej časti obce, umiestnenia fotopasce pri
veľkokapacitnom kontajnery a elektrickej prípojky za účelom prevádzky vrtu vody, ktorá by viedla cez
obecný pozemok
2.I.4   Oboznámenie sa s kultúrnymi podujatiami - Legio vlak, MDD, Súťaž vo varení gulášu a Oslavy SNP

                                                                           Hlasovanie : za 4, proti 0 poslancov
 

2.II.II.  Schvaľuje


2.II.1   Program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hronská Dúbrava
2.II.2   Zapisovateľ : p. Ján Paraj, návrhovú komisiu : p. Patrik Baranec, overovatelia zápisnice : p. Margita Barancová a p. Dominik Uhliarik
2.II.3   Záverečný účet obce Hronská Dúbrava za rok 2018 - bez výhrad
2.II.4   Účtovnú závierku obce Hronská Dúbrava k 31.03.2019
2.II.5   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava na II. polrok 2019
2.II.6   Predaj obecného pozemku-parcely CKN č. 382/2, záhrady o výmere 62 m2 v k.ú. Hronská Dúbrava v sume 5,-Eur za m2 a to pre žiadateľa : p. Anna Korvíniová, bytom Žiar nad Hronom
2.II.7   Predaj obecného pozemku-parcely EKN č. 24, 25, 28, záhrady a zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 v k.ú. Hronská Dúbrava v sume 10,-Eur za m2 a to pre žiadateľa : Milan Demitrovič, bytom Naháč
2.II.8   Zakúpenie a montáž NAS-nového zariadenia na zálohovanie dát a počítača v sume 1.146,- Eur

2.II.9   Vyasvaltovanie miestnej komunikácie od rodiny J. Dúbravského až po rodinu J. Žitniaka /cesta vedúca do Púšnika/ v sume 5.000,-Eur

2.II.10  Vymaľovanie obkladu v jedálni a na chodbe Materskej škôlky v sume 455,12 Eur
2.II.11  Revíziu elektriky s odstránením závad - výmena svietidiel, el. zásuviek a el. rozvádzača na budove Kultúrneho domu v sume 824,-Eur

2.II.12  Vyhotovenie elektrickej prípojky cez obecný pozemok za účelom prevádzky vrtu vody v Hornej časti obce

2.II.13  Opravu miestnych komunikácií Obchodnej a Kanadskej, Hronská Dúbrava za sumu 20.000,-Eur

                                                                      Hlasovanie : za 4, proti 0 poslancov
 

2.III.III. Doporučuje


2.III.1   Doporučuje doriešiť tečúci odpad od RD č. 178 - rodiny Putišovej do rigola vedúceho popri hlavnej štátnej cesty II. triedy
2.III.2   Doporučuje dôkladne pripraviť kultúrne podujatia v obci - MDD, Súťaž vo varení guláša a Oslavy SNP

                                                                     Hlasovanie : za 4, proti 0 poslancov
 Spracoval : Ján Paraj
Návrhová komisia: p. Patrik Baranec
Overovateľ: p. Dominik UhliarikV Hronskej Dúbrave, dňa 03.06.2019


                                                                               Starosta obce : ...................................
                                                                                                            Mgr. Jozef Brhlík
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1812249

Úvodná stránka