Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Povinnosti chovateľa psaVytlačiť
 

164293_1200x.jpg

BESNOTA

 • Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane  revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny

(informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár, ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze)

 • Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku

(vyšetrenie vykoná súkromný veterinárny lekár spolu s poučením chovateľa o ďalšom postupe)

 

ČIPOVANIE

 • Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka trvalo označený transpondérom – začipovaný – táto povinnosť platí od 1.9.2018
 • Pre psov narodených do 31.8. 2018 platí prechodné obdobie – majiteľ musí dať takéhoto psa začipovať najneskôr do 31.10.2019
 • Prechodné obdobie neplatí, ak  a pes musí byť začipovaný pred zmenou vlastníctva ( predaj, darovanie, umiestnenie v útulku...)
 • Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár         

 

Nahlasovanie zmien

 • Majiteľ psa je povinný pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára
 • Majiteľ psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat do 21 dní od úhynu prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

 

Dôležitá legislatíva

Zákon NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Stanovuje okrem iného požiadavky na zdravie zvierat, ochranu zvierat, ako aj identifikáciu a registráciu zvierat, ako aj sankcie za nedodržanie veterinárnych požiadaviek.

 

Zákon NR SR č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Stanovuje niektoré podmienky držania psov, upravuje povinnosti obcí, ako aj povinnosti chovateľov.

 

Vyhláška MPRV SR č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Stanovuje  podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat, požiadavky na chovné zariadenia a špecifické požiadavky na ochranu psov.

 

Povinnosti chovateľov psov vyplývajúce zo zákona o veterinárnej starostlivosti 

(zákon č. 39/2007 Z.z.)

 

 • Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite ( § 17odst. 5)
 • Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku ( § 17odst. 5)

 

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak

 

→ nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote ( §48, odst.5, písm e)  

→ nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému ( §48, odst.5, písm c)

 • Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na ochranu spoločenských zvierat  ( §22, odst 1)

 

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak

 

→ vlastník, alebo držiteľ zvieraťa poruší niektoré z ustanovení § 22 zákona č. 39/2007 (ochrana zvierat) a súvisiacich predpisov na úseku ochrany zvierat (§ 48, odst 2-4)

 

 • Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom ( začipovanie) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat  (§19 odst. 9)
 • Označiť zviera transpondérom( začipovať)  môže len súkromný veterinárny lekár (§19 odst. 8)
 • Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát        (§19 odst. 8)

 

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak

 

→ ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie ( začipovanie) psa (§ 48, odst 1)

 • vlastník psa je povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa (§37, odst. 2, písm. b), bod 4)
 • vlastník psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára (§37, odst. 2, písm. b), bod 5)

 

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak

 

→ pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára (§ 48, odst 4, písm. j)


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1812323

Úvodná stránka