Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Vitajte na oficiálnej web stránke obce Hronská Dúbrava. Dúfame, že na nej nájdete všetky potrebné informácie. Ak máte nejaké otázky, podnety alebo nápady, môžete nás kontaktovať. Toto webové sídlo je v príprave, preto niektoré časti ešte nemusia byť kompletné.


 


 

Pozvánka na zasadanie 9.12.2015

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom OZ

z v o l á v a m   r i a d n e

zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať

dňa 09.12. 2015 t. j.  v  stredu  o 18.00 hod.

v  zasadačke Obecného úradu  v Hronskej Dúbrave s týmto programom:

 

               1.Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia

               2.Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

               3.Vyhodnotenie uznesenia

               4.Schválenie výsledkov hospodárenia obce Hronská Dúbrava k 30.09.2015,

                  úprava rozpočtu na rok 2015, výročná správa za rok 2014

               5.Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava

               6.Schválenie viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2019

               7.Schválenie plánu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

               8.Schválenie VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

                  stavebnými odpadmi

               9. Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie

              10.Schválenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku a majetku

              11.Ostatné služobné náležitosti

              12. Rôzne

              13. Návrh uznesenia, záver

 

                                                                                                 Mgr. Jozef Brhlík

                                                                                                  starosta  obce

Aktuálny rok 2015

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015
Autor: Adéla Martikánová

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015
Autor: Adéla Martikánová

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015

3.ročník súťaže vo varení gulášu 8.8.2015
Autor: Adéla Martikánová


 
 

 
 


Úvodná stránka