Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Vitajte na oficiálnej web stránke obce Hronská Dúbrava. Dúfame, že na nej nájdete všetky potrebné informácie. Ak máte nejaké otázky, podnety alebo nápady, môžete nás kontaktovať. Toto webové sídlo je v príprave, preto niektoré časti ešte nemusia byť kompletné.


 

Pozvánka na zasadanie 8.6.2015

Oznámenie- pozvánka


V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom 


O Z - z v o l á v a m   r i a d n e

 zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať 
dňa 08.06. 2015 t. j.  v  pondelok  o 18.00 hod.

 

v  zasadačke Obecného úradu  v Hronskej Dúbrave s týmto programom:

 

          1.Otvorenie zasadania, procedurálne otázky, schválenie programu riadneho zasadnutia
          2.Určenie zapisovateľa, návrh. komisie a overovateľov zápisnice
          3.Vyhodnotenie uznesenia
          4.Schválenie záverečného účtu za rok 2014, schválenie účtovnej závierky k 31.03.2015, 
               úprava rozpočtu obce
          5.Správa hlavného kontrolóra obce a schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti 
              hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
          6.Schválenie platu starostu obce s účinnosťou od 01.07.2015   
          7.Schválenie Programu rozvoja obce Hronská Dúbrava na roky 2015 - 2021 
          8. Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie
          9.Schválenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku  
         10.Ostatné služobné náležitosti
         11. Rôzne
         12. Návrh uznesenia, záver 

                           
                                                                                                              


                                                                                                                Mgr. Jozef Brhlík                                                                                                                                                          starosta  obce

Aktuálny rok 2015

Všeobecné oznamy

Vývoz komunálneho odpadu - kalendár na rok 2015

Upozornenie -  v prílohe je nový kalendár vývozu odpadu pre rok 2015.

Separovanie odpadu

Do priesvitného vreca je možné vkladať už iba PLASTY:

- stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén...

Do vreca nie je možné vkladať (vrece nebude prevzaté):

- obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby...

Plastový odpad sa zbiera v obci deň pred vyznačeným termínom v kalendári  vývozu !


Na KOVY a TETRAPAKY sú v obci rozmiestnené samostatné kontajnery.

viac...


 

Materská škola - Divadelné predstavenie pre škôlkárov

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 1

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 1
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 10

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 10
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 9

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 9
Autor: OU


 
 

 
 


Úvodná stránka